ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU

projekt_program_rozvoja_vidieka
 
Program: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
Kód projektu: 074PO220177
Prijímateľ: Obec Cernina
 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 

Názov projektu: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU

 

Ciele a popis projektu: Predmetom Projektu je rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Cernina s cieľom skvalitnenia podmienok pre rozvoj kultúry a trávenie voľného  času.  Hlavnými  bodmi  rekonštrukcie  kultúrneho  domu  sú:  zateplenie  pohľadu,  montáž  sadrokartónového  pohľadu  s požiarnou odolnosťou a rekonštrukcia kúrenia tepelným čerpadlom. Prostredníctvom rekonštrukcie kultúrneho domu v obci Cernina podporíme miestny rozvoj a prispeje k oživeniu a k skvalitneniu služieb spoločenského významu a služieb podporujúcich voľnočasové aktivity obyvateľov obce i jej návštevníkov.

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./ názov: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./ názov: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania  miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Číslo výzvy: 22/PRV/2017

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Cernina

Miesto realizácie Projektu: SR, Prešovský kraj, okres: Svidník, obec Cernina

 

Celková výška oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje sumu

149 824,93 EUR

www.apa.sk