A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Cernina

Sídlo: Cernina 65, 09016 Cernina

IČO: 00330388

DIČ: 2020808559

Štatutárny zástupca: Ing. Helena Madzinová - starostka obce

e-mail: cerninask@gmail.com

tel. č.: 054/788 12 13

   

     Obec Cernina je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.