REALIZÁCIA SANAČNÝCH PRÁC NA NELEGÁLNYCH SKLÁDKACH V OBCI CERNINA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

projekt_sanacne_prace_na_nelegalnej_skladke_v_obci_cernina_banner

Informácia o realizácii projektu „Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina“

Názov prijímateľa:

Obec Cernina, Cernina 65, 090 16 Cernina

Názov projektu: Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina

Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Oblasť intervencie: Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

Miesto realizácie: Obec Cernina, okres Svidník, Prešovský kraj, Východné Slovensko, Slovenská republika

Časový rámec realizácie projektu: december 2017 – marec 2018

Maximálna výška oprávnených výdavkov projektu: 59 858,20 EUR

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 56 865,29 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 2 992,91 EUR

Ciele projektu: Realizáciou projektu bude okrem naplnenia špecifického cieľa výzvy v dotknutom území docielená eliminácia nelegálnych skládok a tým čistejšie a zdravšie prostredie separovanej rómskej komunity, neďaleko ktorej je v súčasnosti nelegálna skládka odpadu, ako ja samotné sociálne vnímanie osôb vylúčených zo spoločnosti na základe znečistenej lokality. Vyčistením nelegálnej skládky, odstránením odpadu sa zvýšia šance pre naplnenie globálneho cieľa, ktorým je integrácia rómskej komunity a jej sociálne začlenenie do spoločnosti. Zároveň je projekt v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

Aktivity projektu:

Typ aktivity: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Hlavné aktivity projektu: Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu

Kontaktné údaje prijímateľa:

Obec Cernina, Cernina 65, 090 16 Cernina

Štatutárny orgán: Ing. Helena Madzinová

e-mail: cerninask@gmail.com

Tel: 054/788 12 13

webová stránka obce: www.obeccernina.sk

projekt_sanacne_prace_na_nelegalnej_skladke_v_obci_cernina_foto_02

projekt_sanacne_prace_na_nelegalnej_skladke_v_obci_cernina_foto_01