Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 21.12.2023

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 21. decembra 2023 (štvrtok) o 19.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 29.11.2023
 5. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2024
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
 7. Schválenie rozpočtu na rok 2024
 8. Rozpočtové opatrenie č. 6/2023
 9. Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2022
 10. Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2022
 11. Schválenie Zmluvy o vývoze komunálneho odpadu
 12. Schválenie Smernice o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. v znení zákona č. 189/2023 Z.z.
 13. Informácia starostky obce o dianí v obci
 14. Interpelácie poslancov
 15. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce