Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 29.11.2023

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 29. novembra 2023 (streda) o 16.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 29.8.2023
 5. Správa o kontrolnej činnosti k čerpaniu rozpočtu za obdobie od 1.1.2023 do 31.7.2023
 6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2023
 7. Zmluva o schválení Registračného sídla – schválenie
 8. Memorandum o partnerstve a spolupráci na rok 2024 – schválenie
 9. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce
 10. Schválenie Zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce
 11. Schválenie Štatútu obce Cernina
 12. Schválenie návrhu VZN o DzN na rok 2024 a násl.
 13. Kronika za roky 2020-2023
 14. Informácia starostky obce o dianí v obci
 15. Interpelácie poslancov
 16. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce