V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 21. decembra 2022 (streda) o 20.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 25.11.2022
 5. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023
 6. Ukončenie kontrolnej činnosti poplatkov za komunálny odpad
 7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
 8. Schválenie rozpočtu na roky 2023-2025
 9. Schválenie Dodatku k VZN č. 5/2022 o príspevkoch v školských zariadeniach
 10. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022
 11. Vyradenie projektovej dokumentácie z 23.3.2018 pre nepoužiteľnosť majetku
 12. Schválenie Sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony
 13. Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2021
 14. Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2021
 15. Informácia starostky obce o dianí v obci
 16. Interpelácie poslancov
 17. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce