Pozvánka na 29. ročník výstupu na Makovicu

makovica_dhz          makovica_erb_obce          makovica_hzz

OBEC CERNINA,  DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR v CERNINE

a DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SR – ÚZEMNÝ VÝBOR  SVIDNÍK

v spolupráci

MESTOM  SVIDNÍK a  OBCAMI KURIMKA, ROVNÉ a  JURKOVÁ VOĽA

POD  ZÁŠTITOU

PaedDR. Milana Majerského PhD.

Predsedu Prešovského samosprávneho kraja

V á s   p o z ý v a j ú

 

na 29. ročník výstupu hasičov a širokej verejnosti

dňa 14. mája  2012 (sobota)

na staroslávnu  horu MAKOVICA pri príležitosti

DŇA  HASIČOV – sviatku sv. Floriána

a 77 rokov od ukončenia II. svetovej vojny

 

P R O G R A M :

makovica_florian

09:30  –  Zraz  účastníkov

10:00  –  Duchovný Molben

10:30  –  Privítanie a príhovor, kladenie kytíc

11:00  –  Súťaž v športových disciplínach a vyhodnotenie súťaže

12:00  –  Zapálenie vatry

12:10  – Kultúrny program

14:00 – Vylosovanie tomboly

Výstup je možné uskutočniť zo Svidníka, Jurkovej Voli, Cerniny a z Kurimky

Čas trvania výstupu je od 45 minút až 1,5 hod.

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.03.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. marca 2022 (streda) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 30.12.2021
 5. Informácia o podaní majetkového priznania starostky obce ku dňu 31.3.2022
 6. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021
 7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
 8. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku ÚO DPO SR Stropkov/Svidník zo dňa 4.3.2022
 9. Schválenie navýšenia výdavkov na projekt Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina
 10. Schválenie žiadosti o opravu priestorov zo dňa 14.3.2022 Slovenská pošta, a.s.
 11. Oboznámenie sa s výsledkom výberového konania na riaditeľku MŠ Cernina konaného dňa 18.3.2022
 12. Oboznámenie sa s vykonaním skúšky na matrikárku obce dňa 17.3.2022 Mgr. IM
 13. Súhlas s odčlenením pozemku Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov – E-KN 322/2 – prístupová cesta
 14. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2022
 15. Informácia starostky obce o dianí v obci
 16. Interpelácie poslancov
 17. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Cernina

O B E C   C E R N I N A 

Cernina 65

090 16 Cernina


v  zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky

Materskej školy Cernina,  Cernina 30, 090 16  Cernina

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov  podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • ku dňu výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti
 • bezúhonnosť

 

Požadované doklady:

 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • prihláška na výberové konanie

 

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • znalosť práce na PC (Word, Excel, internet)
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

 

Písomné prihlášky označené heslom „VK Materská škola Cernina“ posielajte na adresu:

 

Obecný úrad Cernina, Cernina 65, 090 16 Cernina alebo osobne do kancelárie Obecného úradu  Cernina  v  uzatvorenej  obálke  do  termínu 10. marca 2022 do 15.30 hod.  (to  je  posledný termín  pre  fyzické doručenie prihlášky na  obecný úrad).

 

Termín,  čas  a miesto  výberového konania bude  oznámený  najmenej  7  dní  pred  jeho uskutočnením  každému  uchádzačovi,  ktorý  splnil podmienky.

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.12.2021

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. decembra 2021 (štvrtok) o 15.00 hod. v sobášnej miestnosti kultúrneho domu Cernina s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 28.11.2021
 5. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
 7. Schválenie rozpočtu na roky 2022-2024
 8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
 9. Zvýšenie poplatku za sálu KSB pre občanov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt
 10. Informácia starostky obce o dianí v obci
 11. Interpelácie poslancov
 12. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Optická sieť v obci Cernina

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. v spolupráci so spoločnosťou esmiti s.r.o. vybudujú po stĺpoch NN siete v obci OPTICKÚ SIEŤ NOVEJ GENERÁCIE pre poskytovanie služieb vysokorýchlostného optického Internetu, ktorá kvalitatívne prevyšuje všetky dostupné pripojenia do Internetu, aké sú v obci Cernina v súčasnosti poskytované.

Sieť je budovaná pre domové optické prípojky o rýchlosti 1 Gbps (1 gigabit) s výhľadom do budúcna až 10 Gbps.

V súčasnosti je možné získať zriadenie domovej optickej prípojky za akciovú cenu od 1,20 €, ktorá je niekoľkonásobne nižšia ako bude cena prípojky po skončení akcie.

Záujemcovia o služby internetu môžu navštíviť obecný úrad a vyplniť predbežnú objednávku alebo zasielať svoje objednávky prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.esmiti.sk, kde získajú aj informácie o cenách poskytovaných služieb. Po vyplnení online objednávkového formulára, budú záujemcovia telefonicky kontaktovaní o termíne realizácie domovej optickej prípojky.

Viac informácii získate aj na tel. čísle 0940 98 66 44.esmiti

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 28.11.2021

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 28. novembra 2021  (nedeľa) o 13.00 hod. v sále kultúrneho domu Cernina s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 1.10.2021
 5. Schválenie nájomnej zmluvy k pozemku č. C-KN 333 k.ú. Cernina
 6. Rôzne

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 01.10.2021

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 1. októbra 2021  (piatok) o 16.30 hod. v sále kultúrneho domu Cernina s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Schválenie odpredaja obecných pozemkov
 5. Plnenie uznesení zo dňa 22.6.2021
 6. Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2020
 7. Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2020
 8. Žiadosť o odstránenie havarijnej situácie na pozemku C-KN 42
 9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
 10. Schválenie VZN č. 1/2021 o príspevkoch v školských zariadeniach
 11. Informácia o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach plánovaných v roku 2021 z dôvodu 3. vlny COVID-19
 12. Informácia starostky obce o dianí v obci
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania (VTS NG esmiti – Rovné a Cernina)

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD NIŽNÝ ORLÍK

so sídlom vo Svidníku, poverený výkonom stavebnej správy pre obec Cernina

Č.j.:    141/2021 – 227                                                                                Svidník, 10.09.2021

Vybavuje: Ing. Viktória Vašková, Spoločný obecný úrad Nižný Orlík, tel. 0948 450375

 

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania

 

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v tom čase zastúpený esmiti s.r.o. Slovenská 1, 085 01 Bardejov podal dňa 23.08.2021 obci Cernina návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „VTS NG esmiti – Rovné a Cernina“ ktorá sa nachádza v obvode dvoch katastrálnych území Cernina a Rovné.

Obec Cernina ako príslušný stavebný úrad podľa ust. §-u 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon)  v súčinnosti Spoločného obecného úradu Nižný Orlík so sídlom vo Svidníku, povereného výkonom stavebnej správy pre obec Cernina o z n a m u j e začatie  konania o umiestnení stavby  orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania v súlade s ust. §-u 36  ods.  stavebného zákona a súčasne nariaďuje  ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

13.10.2021 o 09:30 hod.

so stretnutím na Obecnom úrade v Cernine.

Do podkladov návrhu možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Spoločnom obecnom úrade Nižný Orlík so sídlom vo Svidníku ( Nábrežná 498/13) a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o územné rozhodnutie uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec. Ak dotknuté orgány štátnej správy v určenej lehote svoje stanoviská k povoľovanej stavbe neoznámia, predpokladá sa, že z hľadiska nimi sledovaných záujmov, so stavbou súhlasia. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.           

 

 

 Ing. Viktória Vašková

Spoločný obecný úrad Nižný Orlík

 

Doručí sa :

Účastníci konania:

 1. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 2. esmiti s.r.o. Slovenská 1, 085 01 Bardejov
 3. Ľudovít Mačej, Bartošovce 76, 086 42
 4. Obec Cernina
 5. Obec Rovné

Dotknuté orgány a správcovia PIS:

 1. Okresný úrad Svidník, OCD a PK
 2. Okresný úrad Svidník, PLO
 3. Okresný úrad Svidník, OSŽP
 4. OR PZ, dopravný inšpektorát Svidník, Sov. hrdinov 200/35, Svidník 089 01
 5. Správa a údržba ciest PSK Prešov, Jesenná 14, Prešov 080 05
 6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62
 7. SPP, Distribučná a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
 8. VVS, a.s. Košice, Závod Svidník, Stropkovská 643/79, Svidník
 9. Centrum podpory Prešov, OTS, Štúrová 7, Prešov 080 01
 10. Odbor výstavby a bytovej politiky, OŠSS, Nám. Mieru 3, Prešov 080 01
 11. Slovenský vodohospodársky podnik, Ďumbierska 14, Košice 041 59

Ostatným účastníkom konania formou verejnej vyhlášky

Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch
uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.

Pre viac informácii použite odkazy tu:
Leták
Plagát