V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 29. augusta 2023 (utorok) o 15.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
  4. Plnenie uznesení zo dňa 27.6.2023
  5. Žiadosť Dariny Rompilovej o odkúpenie parcely E-KN 4059 k.ú. Cernina
  6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2023
  7. Schválenie čerpania Rezervného fondu
  8. Informácia starostky obce o dianí v obci
  9. Interpelácie poslancov
  10. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce