V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 27. júna 2023 (utorok) o 19.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ 
 4. Plnenie uznesení zo dňa 13.4.2023
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky  k záverečnému účtu obce Cernina za rok 2022
 6. Schválenie záverečného účtu obce Cernina za rok 2022
 7. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2023
 8. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2023
 9. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN obce Cernina č. 5/2022  o príspevkoch v školských zariadeniach
 10. Schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorov Centra voľného času pre dospelých zo dňa 26.1.2023
 11. Žiadosť Dariny Rompilovej o odkúpenie parcely č. E-KN 4059 k.ú. Cernina 
 12. Súhlas obce do zapojenia sa Dlhopisového programu garantovaných výnosov VVS
 13. Súhlas obce na uzavretie zmluvy o zmluve budúcej so SÚC PSK na parcelu C-KN 310/5 k.ú. Cernina na výstavbu autobusovej zastávky
 14. Súhlas obce na podanie určovacej žaloby k vysporiadaniu parcely C-KN 86 k.ú. Cernina vo vlastníctve Jednota-SD
 15. Informácia starostky obce o dianí v obci 
 16. Interpelácie poslancov
 17. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce