V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 13. apríla 2023 (štvrtok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 25.1.2023
 5. Informácia o podaní majetkového priznania starostky obce ku dňu 31.3.2023
 6. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022
 7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2023
 8. Schválenie kúpnej zmluvy na pozemky pod obecnými budovami
 9. Žiadosť o zmenu otváracích hodín Potraviny Anna Bialoboková
 10. Schválenie Dodatku k Sadzobníku miestnych poplatkov
 11. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2023
 12. Informácia starostky obce o dianí v obci
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce