V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 25. januára 2023 (streda) o 16.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
  4. Úprava rozpočtu č. 1/2023
  5. Schválenie kúpnej zmluvy na budovu č.s. 27
  6. Schválenie nájomnej zmluvy o prenájme Nákupného strediska na účely CVČ
  7. Schválenie zmluvy o užívaní priestorov Posilňovne
  8. Informácia starostky obce o dianí v obci
  9. Interpelácie poslancov
  10. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce