Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 29.8.2023

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 29. augusta 2023 (utorok) o 15.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
  4. Plnenie uznesení zo dňa 27.6.2023
  5. Žiadosť Dariny Rompilovej o odkúpenie parcely E-KN 4059 k.ú. Cernina
  6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2023
  7. Schválenie čerpania Rezervného fondu
  8. Informácia starostky obce o dianí v obci
  9. Interpelácie poslancov
  10. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 – Hlasovací preukaz

Oznamujeme Vám, že e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronický (e-mailom) voliča s trvalým pobytom na území obce k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 je:

 

cerninask@gmail.com 

 

Žiadosť (stiahnuť tu) o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej a elektronickej forme musí byť doručená obci najneskôr do termínu 08.09.2023.

 

 

            V Cernine, dňa 11.08.2023

 

                                                                                     Ing. Helena Madzinová
                                                                                          starostka obce