Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 25.11.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 25. novembra 2022 (piatok) o 15.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Návrh a schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 4. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
 5. Oznámenie výsledkov volieb do samosprávy obce predsedom miestnej volebnej komisie a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva
 6. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
 7. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 8. Vystúpenie novozvolenej starostky obce
 9. Oznámenie starostky o poverení poslanca zastupovaním starostky a určenie platu zástupcu starostky
 10. Schválenie platu starostky obce a výšky paušálnych výdavkov na cestovné
 11. Určenie sobášiacich a sobášnych dní
 12. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií
 13. Schválenie poslancov, ktorí budú mať podpisové vzory na peňažných účtoch, ktoré má obec zriadené vo VÚB, a.s., Svidník a Prima banka Slovensko, a.s., Svidník
 14. Schválenie poslaneckých obvodov podľa súpisných čísiel rodinných domov
 15. Schválenie členov do Rady školy pri ZŠ
 16. Schválenie člena do Rady školy pri MŠ
 17. Návrh a schválenie Zásad odmeňovania poslancov OZ a členov obecných komisii Cernina
 18. Schválenie VZN č. 7/2022 o určení školského obvodu pre základnú školu na území obce Cernina
 19. Schválenie zmluvy o Dennom stacionári
 20. Schválenie Nájomnej zmluvy medzi Obcou Cernina a Annou Bialobokovou, Potraviny
 21. Informácia starostky obce o dianí v obci
 22. Interpelácie poslancov
 23. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce