Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.09.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. septembra 2022 (piatok) o 16.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 30.8.2022
 5. Informácia hlavnej kontrolórky o začatí kontroly na nedoplatky za TKO v zmysle Plánu kontroly na rok 2022
 6. Schválenie VZN č. 6/2022 o ustanovení podmienok nákupu nehnuteľného majetku obcou Cernina
 7. Schválenie kúpnej zmluvy medzi MD a obcou Cernina
 8. Žiadosť o preplatenie pomernej časti dovolenky za rok 2021 z dôvodu ukončenia volebného obdobia 2018-2022
 9. Informácia starostky obce o dianí v obci
 10. Interpelácie poslancov
 11. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce