Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.08.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. augusta 2022 (utorok) o 16.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 29.6.2022
 5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
 6. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Mikroregiónu Stredná Topľa na roky 2022-2028 s účinnosťou od 1.10.2022
 7. Schválenie VZN č. 5/2022 o príspevkoch v školských zariadeniach
 8. Oboznámenie sa s e-mailovou poštou od Mgr. MK
 9. Informácia starostky obce o dianí v obci
 10. Interpelácie poslancov
 11. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce