Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 29.06.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 29. júna 2022 (streda) o 19.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 30.03.2022
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Cernina za rok 2021
 6. Schválenie záverečného účtu obce Cernina za rok 2021
 7. Schválenie počtu poslancov OZ na následujúce volebné obdobie rokov 2022-2026
 8. Schválenie rozsahu funkcie starostu na následujúce funkčné obdobie rokov 2022-2026
 9. Schválenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
 10. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022
 11. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2022
 12. Schválenie VZN obce Cernina č. 1/2022 o ustanovení pravidiel na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene
 13. Schválenie VZN obce Cernina č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
 14. Schválenie VZN obce Cernina č. 3/2022 o organizácií miestneho referenda
 15. Schválenie VZN obce Cernina č. 4/2022 o  ustanovení činností, ktorých vykonávanie
 16. Schválenie výšky poplatku za výpožičku obrusov
 17. Schválenie výšky finančnej spoluúčasti k schválenému projektu z rezervy predsedu PSK
 18. Schválenie finančnej čiastky z rozpočtu obce na výstavbu garáži pre obecné autá
 19. Informácia starostky obce o dianí v obci
 20. Interpelácie poslancov
 21. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce