Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.03.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. marca 2022 (streda) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 30.12.2021
 5. Informácia o podaní majetkového priznania starostky obce ku dňu 31.3.2022
 6. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021
 7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
 8. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku ÚO DPO SR Stropkov/Svidník zo dňa 4.3.2022
 9. Schválenie navýšenia výdavkov na projekt Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina
 10. Schválenie žiadosti o opravu priestorov zo dňa 14.3.2022 Slovenská pošta, a.s.
 11. Oboznámenie sa s výsledkom výberového konania na riaditeľku MŠ Cernina konaného dňa 18.3.2022
 12. Oboznámenie sa s vykonaním skúšky na matrikárku obce dňa 17.3.2022 Mgr. IM
 13. Súhlas s odčlenením pozemku Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov – E-KN 322/2 – prístupová cesta
 14. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2022
 15. Informácia starostky obce o dianí v obci
 16. Interpelácie poslancov
 17. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Cernina

O B E C   C E R N I N A 

Cernina 65

090 16 Cernina


v  zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky

Materskej školy Cernina,  Cernina 30, 090 16  Cernina

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov  podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • ku dňu výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti
 • bezúhonnosť

 

Požadované doklady:

 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • prihláška na výberové konanie

 

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • znalosť práce na PC (Word, Excel, internet)
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

 

Písomné prihlášky označené heslom „VK Materská škola Cernina“ posielajte na adresu:

 

Obecný úrad Cernina, Cernina 65, 090 16 Cernina alebo osobne do kancelárie Obecného úradu  Cernina  v  uzatvorenej  obálke  do  termínu 10. marca 2022 do 15.30 hod.  (to  je  posledný termín  pre  fyzické doručenie prihlášky na  obecný úrad).

 

Termín,  čas  a miesto  výberového konania bude  oznámený  najmenej  7  dní  pred  jeho uskutočnením  každému  uchádzačovi,  ktorý  splnil podmienky.

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce