Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.12.2021

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. decembra 2021 (štvrtok) o 15.00 hod. v sobášnej miestnosti kultúrneho domu Cernina s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 28.11.2021
 5. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
 7. Schválenie rozpočtu na roky 2022-2024
 8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
 9. Zvýšenie poplatku za sálu KSB pre občanov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt
 10. Informácia starostky obce o dianí v obci
 11. Interpelácie poslancov
 12. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce