Optická sieť v obci Cernina

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. v spolupráci so spoločnosťou esmiti s.r.o. vybudujú po stĺpoch NN siete v obci OPTICKÚ SIEŤ NOVEJ GENERÁCIE pre poskytovanie služieb vysokorýchlostného optického Internetu, ktorá kvalitatívne prevyšuje všetky dostupné pripojenia do Internetu, aké sú v obci Cernina v súčasnosti poskytované.

Sieť je budovaná pre domové optické prípojky o rýchlosti 1 Gbps (1 gigabit) s výhľadom do budúcna až 10 Gbps.

V súčasnosti je možné získať zriadenie domovej optickej prípojky za akciovú cenu od 1,20 €, ktorá je niekoľkonásobne nižšia ako bude cena prípojky po skončení akcie.

Záujemcovia o služby internetu môžu navštíviť obecný úrad a vyplniť predbežnú objednávku alebo zasielať svoje objednávky prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.esmiti.sk, kde získajú aj informácie o cenách poskytovaných služieb. Po vyplnení online objednávkového formulára, budú záujemcovia telefonicky kontaktovaní o termíne realizácie domovej optickej prípojky.

Viac informácii získate aj na tel. čísle 0940 98 66 44.esmiti

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 28.11.2021

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 28. novembra 2021  (nedeľa) o 13.00 hod. v sále kultúrneho domu Cernina s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
  4. Plnenie uznesení zo dňa 1.10.2021
  5. Schválenie nájomnej zmluvy k pozemku č. C-KN 333 k.ú. Cernina
  6. Rôzne

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce