Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 01.10.2021

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 1. októbra 2021  (piatok) o 16.30 hod. v sále kultúrneho domu Cernina s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Schválenie odpredaja obecných pozemkov
 5. Plnenie uznesení zo dňa 22.6.2021
 6. Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2020
 7. Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2020
 8. Žiadosť o odstránenie havarijnej situácie na pozemku C-KN 42
 9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
 10. Schválenie VZN č. 1/2021 o príspevkoch v školských zariadeniach
 11. Informácia o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach plánovaných v roku 2021 z dôvodu 3. vlny COVID-19
 12. Informácia starostky obce o dianí v obci
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania (VTS NG esmiti – Rovné a Cernina)

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD NIŽNÝ ORLÍK

so sídlom vo Svidníku, poverený výkonom stavebnej správy pre obec Cernina

Č.j.:    141/2021 – 227                                                                                Svidník, 10.09.2021

Vybavuje: Ing. Viktória Vašková, Spoločný obecný úrad Nižný Orlík, tel. 0948 450375

 

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania

 

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v tom čase zastúpený esmiti s.r.o. Slovenská 1, 085 01 Bardejov podal dňa 23.08.2021 obci Cernina návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „VTS NG esmiti – Rovné a Cernina“ ktorá sa nachádza v obvode dvoch katastrálnych území Cernina a Rovné.

Obec Cernina ako príslušný stavebný úrad podľa ust. §-u 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon)  v súčinnosti Spoločného obecného úradu Nižný Orlík so sídlom vo Svidníku, povereného výkonom stavebnej správy pre obec Cernina o z n a m u j e začatie  konania o umiestnení stavby  orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania v súlade s ust. §-u 36  ods.  stavebného zákona a súčasne nariaďuje  ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

13.10.2021 o 09:30 hod.

so stretnutím na Obecnom úrade v Cernine.

Do podkladov návrhu možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Spoločnom obecnom úrade Nižný Orlík so sídlom vo Svidníku ( Nábrežná 498/13) a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o územné rozhodnutie uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec. Ak dotknuté orgány štátnej správy v určenej lehote svoje stanoviská k povoľovanej stavbe neoznámia, predpokladá sa, že z hľadiska nimi sledovaných záujmov, so stavbou súhlasia. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.           

 

 

 Ing. Viktória Vašková

Spoločný obecný úrad Nižný Orlík

 

Doručí sa :

Účastníci konania:

 1. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 2. esmiti s.r.o. Slovenská 1, 085 01 Bardejov
 3. Ľudovít Mačej, Bartošovce 76, 086 42
 4. Obec Cernina
 5. Obec Rovné

Dotknuté orgány a správcovia PIS:

 1. Okresný úrad Svidník, OCD a PK
 2. Okresný úrad Svidník, PLO
 3. Okresný úrad Svidník, OSŽP
 4. OR PZ, dopravný inšpektorát Svidník, Sov. hrdinov 200/35, Svidník 089 01
 5. Správa a údržba ciest PSK Prešov, Jesenná 14, Prešov 080 05
 6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62
 7. SPP, Distribučná a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
 8. VVS, a.s. Košice, Závod Svidník, Stropkovská 643/79, Svidník
 9. Centrum podpory Prešov, OTS, Štúrová 7, Prešov 080 01
 10. Odbor výstavby a bytovej politiky, OŠSS, Nám. Mieru 3, Prešov 080 01
 11. Slovenský vodohospodársky podnik, Ďumbierska 14, Košice 041 59

Ostatným účastníkom konania formou verejnej vyhlášky