Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.12.2020

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. decembra 2020 (streda) o 15.30 hod. v sále kultúrneho domu Cernina s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 22.9.2020
 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
 6. Schválenie rozpočtu na roky 2021-2023
 7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 8. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
 9. Schválenie súhlasu Obce Cernina za člena Rady rusínskych regiónov Slovenska
 10. Prerokovanie žiadosti K.Z.
 11. Prerokovanie žiadosti M.K.
 12. Informácia starostky obce o dianí v obci
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce