Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 18.6.2020

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 18. júna 2020  (štvrtok) o 15.30 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 6.2.2020
 5. Informácia o podaní majetkových priznaní starostky obce, hlavnej kontrolórky obce, riaditeľky ZŠ Cernina a riaditeľky MŠ Cernina ku dňu 31.3.2020
 6. Schválenie Plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
 7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019
 8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
 9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
 10. Schválenie žiadosti na zámenu pozemkov medzi cirkvou a obcou
 11. Žiadosť o prenájom cintorína
 12. Informácia o zrušení kultúrnych, športových a spoločenských podujatí plánovaných v roku 2020 z dôvodu COVID  19
 13. Informácia o uzatvorení prevádzok DS, ZŠ, MŠ z dôvodu COVID 19
 14. Informácia o konaní Bezpečnostnej rady okresu Svidník na rok 2020
 15. Schválenie I. etapy realizácie projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“
 16. Informácia o dokončení projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“ v ďalších etapách podľa finančných možností obce alebo získaním finančných prostriedkov z iných grantov
 17. Informácia starostky obce o dianí v obci
 18. Interpelácie poslancov
 19. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce