Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 6.2.2020

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 6. februára 2020(pondelok) o 16.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 30.12.2019
 5. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky na úseku matriky za roky 2018-2019 na základe sťažnosti zo dňa 13.1.2020
 6. Zastupovanie matriky v neprítomnosti matrikárky
 7. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
 8. Schválenie kapitálových výdavkov pre ZŠ Cernina
 9. Schválenie finančných prostriedkov na realizáciu elektrickej prípojky pre tepelné čerpadlo
 10. Schválenie termínu realizácie 27. ročníka výstupu na horu Makovica
 11. Vyhlásenie výberového konania na obecného kronikára
 12. 12. Informácia starostky obce o dianí v obci
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce