Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.10.2019

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. septembra 2019  (pondelok) o 15.30 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesenia č. 19-40/2019 zo dňa 12.6.2019
 5. Žiadosť MUDr. Aleny Basistovej o ukončenie nájmu ku dňu 31.12.2019
 6. Žiadosť Polikliniky Giraltovce ILB, s.r.o. o prevádzkovanie priestorov obvodnej ambulancie s následným uzavretím nájomnej zmluvy od 2.1.2020
 7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
 8. 8. Schválenie Prevádzkového poriadku pre Prepravnú službu obce Cernina
 9. Schválenie účelu použitia 9-miestneho automobilu Opel Vivaro
 10. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na kapitálové výdavky z rezervného fondu obce vo výške minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina“
 11. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na kapitálové výdavky z rezervného fondu obce minimálne vo výške 10% z celkových nákladov projektu na Opravu a rekonštrukciu kultúrneho Domu Cernina poskytnutých obci vo výške 8.000,- €.
 12. Schválenie spolufinancovania na kapitálové výdavky z rezervného fondu obce minimálne 5% zo strany obce Cernina z oprávnených nákladov projektu, ktoré budú obci poskytnuté z Enviromentálneho fondu,
 13. 13. Informácia starostky obce o dianí v obci
 14. Interpelácie poslancov
 15. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce