Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 12.6.2019

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 12. júna 2019  (streda) o 20.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesenia č. 1-18/2018 zo dňa 22.3.2019
 5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Cernina za rok 2018
 7. Schválenie záverečného účtu Obce Cernina za rok 2018
 8. Informácia o výsledku výberového konania zo dňa 11.6.2019 na funkciu riaditeľky Základnej školy Cernina na obdobie rokov 2019-2024
 9. Schválenie VZN č. 1/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach
 10. Žiadosť JI o realizáciu elektrického verejného osvetlenia k rodinnému domu
 11. Schválenie spolufinancovania obce Cernina vo výške najmenej 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“.
 12. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na Nákup nového 9 miestneho špeciálneho vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík na kapitálové výdavky vo výške 7.450,- € z rezervného účtu obce
 13. Schválenie Dohody o spoločnom postupe medzi Obcou Cernina a Správou a údržbou ciest PSK za účelom stanovenia základných postupov, práv a povinností pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod pozemnými komunikáciami vo vlastníctve PSK a v správe SÚC PSK, chodníkmi (ďalej ako „Stavby“) a ostatnou plochou vo vlastníctve a správe Obce.
 14. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na kapitálové výdavky z rezervného účtu obce najmenej vo výške 10% z celkových nákladov na Opravu a rekonštrukciu Domu nádeje Cernina (odvodnenie budovy a výmena dverí) poskytnutých obci vo výške 8.000,- €.
 15. Schválenie spolufinancovania obce Cernina na kapitálové výdavky z rezervného účtu obce najmenej vo výške 10% z celkových nákladov na Opravu a rekonštrukciu Domu nádeje Cernina poskytnutých obci vo výške 8.100,- €.
 16. Schválenie výšky úhrady za projektovú dokumentáciu na výstavbu pódia pri KSB Cernina
 17. Schválenie prevodu z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 49.824,93 € na predfinancovanie realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu“ s kódom projektu 074PO220177
 18. Rozpočtové opatrenie č. 2
 19. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k poskytnutiu municipálneho úveru Univerzál z Prima banky, a.s. Slovensko vo výške 50.000,- €
 20. Schválenie podania žiadosti obce Cernina o poskytnutie Municipálneho úveru Univerzál (ďalej len „úver“) z Prima banky, a.s.  vo výške 50.000,- €
 21. Súhlas o vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na práce a materiál, ktoré pozostávajú z aplikácie omietok, sanačných omietok  a maľby v sále KSB v prípade, že tieto finančné prostriedky sa nepodarí získať z iných zdrojov.
 22. Informácia starostky obce o dianí v obci
 23. Interpelácie poslancov
 24. Záver

Ing. Helena Madzinová

starostka obce