Oznam – výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Základnej školy Cernina

Obec Cernina, 090 16 Cernina 65

 

zastúpená starostkou obce Ing. Helenou Madzinovou v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ/ka Základnej školy Cernina, 090 16 Cernina 30

s predpokladaným nástupom dňa 1. júla 2019

 

Riaditeľ školy musí byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu

a musí spĺňať kvalifikačné predpoklady:

– na výkon pedagogickej činnosti podľa  § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 317/2009 Z.z.

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len “zákon”),

– prvá atestácia (resp. 1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada v zmysle  §61 ods. 7

zákona),

– najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

 

Požadované doklady:

– overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

– údaje v zmysle  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel preukázania bezúhonnosti,

– profesijný životopis,

– overený doklad o absolvovaní prvej atestácie,

– doklad o dĺžke pedagogickej praxe,

– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (§ 6 zákona č. 317/2009 Z.z.),

– písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,

– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

– prihláška do výberového konania.

 

Ďalšie požiadavky: znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti, schopnosť samostatnej práce s PC, komunikatívnosť, osobné a morálne predpoklady, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Uzávierka prijímania prihlášok je do 20. mája 2019, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky. Prihlášky a požadované doklady s označením “VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ Cernina – NEOTVÁRAŤ” posielajte na adresu: Obecný úrad Cernina, 090 16 Cernina 65 alebo doručte osobne do 20.5.2019 do 12.00 hod..

 

Dátum, miesto a čas uskutočnenia výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnia podmienky oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

V Cernine, dňa 6. mája 2019

Ing. Helena Madzinová

             starostka obce Cernina