Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 22.03.2019

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 22. marca 2019  (piatok) o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ: 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesenia č. 6/2018 zo dňa 30.12.2018
 5. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
 6. Informácia o schválení NFP z PPA Bratislava na Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu s kódom projektu 074PO220177 vo výške 149.824,93 €
 7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2019
 8. Schválenie preklenovacieho úveru
 9. Schválenie zmeny účelu dotácie poskytnutej na výstavbu prístrešku pri KSB z MF SR vo výške 8.100,- € na Opravu a rekonštrukciu Domu nádeje Cernina
 10. Informácia o podaní majetkových priznaní starostky obce, hlavnej kontrolórky obce, riaditeľky Základnej školy Cernina a riaditeľky Materskej školy Cernina ku dňu 31.03.2019
 11. Program odpadového hospodárstva obce Cernina na roky 2016 – 2020
 12. Technické zabezpečenie 26. ročníka výstupu na horu Makovica
 13. Predloženie dokumentov do obecnej kroniky za roky 2006 – 2013
 14. Schválenie vnútorného predpisu pre vedenie kroniky
 15. Žiadosť o prenájom Pohostinstva
 16. Ponuka na odkúpenie prístupovej komunikácie k rodinným domom č.s. 179, 83 a 130
 17. Informácia starostky obce o dianí v obci
 18. Interpelácie poslancov
 19. Záver

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce