Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.12.2018

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. decembra 2018 (nedeľa) o 12.30 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom: 

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 5/2018 z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2018
 4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2018
 5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
 7. Schválenie rozpočtu na roky 2019-2021
 8. Schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Cernine
 9. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Cernine
 10. Schválenie VZN obce Cernina č. 4/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby
 11. Schválenie VZN obce Cernina č. 5/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019 a nasledujúce
 12. Schválenie VZN obce Cernina č. 6/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. Otázka kopania hrobov
 14. Rôzne
 15. Schválenie uznesenia
 16. Záver

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce