Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 28.11.2018

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 28. novembra 2018 (streda) o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Návrh a schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 4. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
 5. Oznámenie výsledkov volieb do samosprávy obce predsedom miestnej volebnej komisie a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva
 6. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
 7. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 8. Vystúpenie novozvolenej starostky obce
 9. Oznámenie starostky o poverení poslanca zastupovaním starostky a určenie platu zástupcu starostky
 10. Určenie sobášiacich a sobášnych dní
 11. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií
 12. Schválenie poslancov, ktorí budú mať podpisové vzory na peňažných účtoch, ktoré má obec zriadené vo VÚB, a.s., Svidník a Prima banka Slovensko, a.s., Svidník
 13. Schválenie poslaneckých obvodov podľa súpisných čísiel rodinných domov
 14. Schválenie členov do Rady školy pri ZŠ
 15. Schválenie člena do Rady školy pri MŠ
 16. Schválenie platu starostky obce a výšky paušálnych výdavkov na cestovné
 17. Návrh a schválenie Zásad odmeňovania poslancov OZ a členov obecných komisii Cernina
 18. Schválenie VZN č. 4/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za tieto služby na území obce Cernina
 19. Rôzne
 20. Návrh a schválenie uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ
 21. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce