Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 24.6.2018

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 24. júna 2018 (nedeľa) o 13.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Plnenie uznesenia č. 2/2018 zo dňa 22.4.2018
4. Žiadosť o vyradenie neupotrebiteľného majetku v ZŠ Cernina
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku finančnej kontroly Obce a Základnej školy Cernina za rok 2017
6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Cernina za rok 2017
7. Schválenie záverečného účtu obce Cernina za rok 2017
8. Schválenie počtu poslancov OZ na nové volebné obdobie rokov 2019-2022
9. Schválenie rozsahu funkcie starostu na ďalšie funkčné obdobie rokov 2019-2022
10. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018
11. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2018
12. Schválenie VZN obce Cernina č. 2/2018, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a Dom nádeje Cernina
13. Schválenie VZN obce Cernina č. 3/2018, ktorým sa schvaľuje usporadúvanie verejných kultúrnych podujatí a o organizovanie verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí
14. Schválenie Komunitného plánu Obce Cernina na roky 2018-2022
15. Schválenie výšky poplatku za výpožičku prívesného vozíka
16. NISSAN – zmena paliva z diesel na LPG
17. Rôzne
18. Schválenie uznesenia
19. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce