Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 22.4.2018

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 22. apríla 2018 (nedeľa) o 14.30 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 

1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Voľba mandátovej komisie
4. Nástup náhradníka do funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva
5. Určenie zástupcu starostky
6. Finančná pomoc rodine nebohého Petra Arendáča
7. Súhlas na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR a schválenie spoluúčasti minimálne vo výške 10% z celkových oprávnených výdavkov v sume 14.961,44 € na rekonštrukciu telocvične Základnej školy Cernina
8. Audítorská správa o overení účtovnej závierky za rok 2017
9. Rôzne
10. Schválenie uznesenia
11. Záver

 

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce

Pozvánka na 25. výstup na Makovicu

makovica_dhz          makovica_erb_obce

OBEC CERNINA,  DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR v CERNINE

a DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SR – ÚZEMNÝ VÝBOR  SVIDNÍK

v spolupráci

s  MESTOM  SVIDNÍK a  OBCAMI KURIMKA, ROVNÉ a  JURKOVÁ VOĽA

POD  ZÁŠTITOU

PaedDr. Milana Majerského PhD.

Predsedu Prešovského samosprávneho kraja

 

V á s   p o z ý v a j ú

 

na 25. jubilejný ročník výstupu hasičov a širokej verejnosti

dňa 5. mája  2018 (sobota)

na staroslávnu  horu MAKOVICA pri príležitosti

DŇA  HASIČOV sviatku sv. Floriána, patróna hasičov

 

 

P R O G R A M :makovica_florian

09:30  –  Zraz  účastníkov

10:00  –  Duchovný Molben

10:30  –  Privítanie a príhovor, kladenie kytíc

11:00  –  Súťaž v športových   disciplínach a vyhodnotenie súťaže

12:00  –  Zapálenie vatry

12:10  –  Kultúrny program

14:00  – Vylosovanie tomboly

 

 

 

Výstup je možné uskutočniť zo Svidníka, Jurkovej Voli, Cerniny a z Kurimky

Čas trvania výstupu je od 45 minút až 1,5 hod.