Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 23.3.2018

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 23. marca 2018 (piatok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom: 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 4/2017 zo dňa 21.12.2017
 4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017
 5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2018
 6. Žiadosť o vyradenie projektovej dokumentácie z hnuteľného majetku ZŠ Cernina z dôvodu jej nepoužiteľnosti
 7. Schválenie Dodatku k Organizačnému poriadku Obecného úradu Cernina účinnému od 1.7.2011
 8. Schválenie Zásad vedenia pokladne obce a rozpočtovej organizácie
 9. Schválenie Smernice Individuálneho plánu rozvoja zamestnanca pre Denný stacionár CERNINA
 10. Schválenie Smernice o vedení sociálnej dokumentácie v Dennom stacionári CERNINA
 11. Schválenie Smernice o pravidlách pre vybavenie lekárničiek prvej pomoci v Dennom stacionári CERNINA
 12. Žiadosť ĽP o odkúpenie parcely
 13. Informácia o pridelení dotácie na Hasičskú zbrojnicu vo výške 30.000,- €
 14. Informácia o podaní majetkových priznaní starostky obce, hlavnej kontrolórky obce, riaditeľky Základnej školy Cernina a riaditeľky Materskej školy Cernina ku dňu 31.3.2017
 15. Rôzne
 16. Schválenie uznesenia
 17. Záver

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce