Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 23.08.2017

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 23. augusta 2017 (streda) o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom: 

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 2/2017 zo dňa 28.6.2017
 4. Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného bytu
 5. Schválenie spolufinancovania vo výške najmenej 5% z celkových nákladov na výstavbu Hasičskej zbrojnice Cernina
 6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
 7. Schválenie Smernice: Adaptačný proces novoprijatých zamestnancov v Dennom  stacionári CERNINA
 8. Informácia o organizovaní trio akcie
 9. Informácia o organizovaní športových hier
 10. Rôzne
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce