Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 28.06.2017

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 28. júna 2017 (streda) o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 1/2017 zo dňa 17.3.2017
 4. Oboznámenie sa s Auditom obce za rok 2016
 5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2016
 7. Schválenie záverečného účtu za rok 2016
 8. Schválenie Smernice o verejnom obstarávaní pre Obec Cernina
 9. Schválenie Smernice o verejnom obstarávaní pre Základnú školu Cernina
 10. Schválenie Smernice o ukončení pobytu v Dennom stacionári CERNINA
 11. Schválenie Smernice o poskytovaní sociálnej služby a spôsob určenia úhrady za sociálnu službu v Dennom stacionári CERNINA
 12. Schválenie Smernice o prijatí klienta do Denného stacionára CERNINA
 13. Schválenie Smernice individuálny plán klienta Denného stacionára CERNINA
 14. Informácia o schválených projektoch
 15. Informácia o podaných žiadostiach
 16. Žiadosť o prenájom priestorov Pohostinstva
 17. Sťažnosť JČ, Cernina
 18. Rôzne
 19. Schválenie uznesenia
 20. Záver

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce