Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 21.03.2017

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 21. marca 2017 (utorok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 5/2016 zo dňa 30.12.2016
 4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016
 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019
 6. Schválenie rozpočtu na rok 2017
 7. Schválenie predloženia ŽoNFP z Ministerstva vnútra SR pre projekt :

„Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina“, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1 a 5% výšku maximálnej spoluúčasti vo výške cca 3.000,- € z celkovej schválenej sumy na realizáciu projektu

 1. Schválenie Organizačného poriadku DS CERNINA
 2. Schválenie Domového poriadku DS CERNINA
 3. Schválenie Pracovného poriadku DS CERNINA
 4. Schválenie Etického kódexu zamestnanca DS CERNINA
 5. Schválenie Smernice o pravidlách prijímania darov pre DS CERNINA
 6. Schválenie Smernice o ochrane osobných údajov pre DS CERNINA
 7. Schválenie Smernice o vymáhaní pohľadávok pre DS CERNINA
 8. Schválenie Smernice o zriadení a činnosti škodovej komisie pre DS CERNINA
 9. Schválenie Smernice o BOZP pre DS CERNINA
 10. Schválenie Smernice o ľudských zdrojoch pre DS CERNINA
 11. Schválenie Smernice o vybavovaní sťažností – riadenie nezhody v DS CERNINA
 12. Schválenie Smernice o inventarizácii DS CERNINA
 13. Schválenie Smernice o verejnom obstarávaní pre DS CERNINA
 14. Schválenie Smernice o tvorbe a použití sociálneho fondu zamestnancov Obce Cernina
 15. Schválenie predbežných termínov akcií organizovaných obcou Cernina v roku 2017
 16. Informácia o schválení Prevádzkového poriadku DS Cernina RÚVZ Svidník
 17. Informácia o výberovom konaní na riaditeľku MŠ Cernina
 18. Informácia o podaní majetkových priznaní starostky obce, hlavnej kontrolórky obce a riaditeľky Základnej školy Cernina ku dňu 31.3.2017
 19. Rôzne
 20. Schválenie uznesenia
 21. Záver

 

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce