Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Cernina

OBEC CERNINA
Cernina 65, 090 16 Cernina
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky
Materskej školy Cernina, Cernina 30, 090 16 Cernina

Úplne znenie výberového konania si môžete prečítať kliknutím na odkaz.