Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 29.11.2016

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 29. novembra 2016 (utorok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Plnenie uznesenia č. 03/2016
  4. Oboznámenie sa s výročnou správou obce za rok 2015
  5. Schválenie vnútorného predpisu pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
  6. Oboznámenie sa s vydaním rozhodnutia k listu zo dňa 2.11.2016
  7. Technické zabezpečenie ukončenia roka 2016
  8. Rôzne
  9. Schválenie uznesenia
  10. Záver

 

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce