Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 22.9.2016

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 22. septembra 2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia OZ č. 02/2016
 4. Správa hlavnej kontrolórky obce Cernina o finančnej kontrole na mieste
 5. Schválenie VZN č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách

za tieto služby na území obce

 1. Schválenie VZN č. 3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Cernina
 2. Schválenie finančnej spoluúčasti vo výške 5.500 Eur na opravu miestnosti nachádzajúcich sa v kultúrno-správnej budove obce
 3. Úprava rozpočtu č. 1/2016:

a/ MV SR – DHZ Cernina – 2.000,00 Eur

b/ MF SR – Obec – 6.000,00 Eur

 1. Súhlas so zriadením Denného stacionára CERNINA, 090 16 Cernina 30
 2. Poverenie OZ k vydaniu menovacieho dekrétu za vedúceho DS
 3. Oboznámenie sa so žiadosťou Návrhu na zákaz zasahovania

do pokojného stavu

 1. Informácia o podaní projektu „Sanácia nezákonne umiestnenej skládky

odpadov v obci Cernina“

 1. Rôzne
 2. Schválenie uznesenia
 3. Záver

 

 

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce