Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 29.8.2023

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 29. augusta 2023 (utorok) o 15.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 27.6.2023
 5. Žiadosť Dariny Rompilovej o odkúpenie parcely E-KN 4059 k.ú. Cernina
 6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2023
 7. Schválenie čerpania Rezervného fondu
 8. Informácia starostky obce o dianí v obci
 9. Interpelácie poslancov
 10. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 – Hlasovací preukaz

Oznamujeme Vám, že e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronický (e-mailom) voliča s trvalým pobytom na území obce k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 je:

 

cerninask@gmail.com 

 

Žiadosť (stiahnuť tu) o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej a elektronickej forme musí byť doručená obci najneskôr do termínu 08.09.2023.

 

 

            V Cernine, dňa 11.08.2023

 

                                                                                     Ing. Helena Madzinová
                                                                                          starostka obce 

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 27.6.2023

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 27. júna 2023 (utorok) o 19.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ 
 4. Plnenie uznesení zo dňa 13.4.2023
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky  k záverečnému účtu obce Cernina za rok 2022
 6. Schválenie záverečného účtu obce Cernina za rok 2022
 7. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2023
 8. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2023
 9. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN obce Cernina č. 5/2022  o príspevkoch v školských zariadeniach
 10. Schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorov Centra voľného času pre dospelých zo dňa 26.1.2023
 11. Žiadosť Dariny Rompilovej o odkúpenie parcely č. E-KN 4059 k.ú. Cernina 
 12. Súhlas obce do zapojenia sa Dlhopisového programu garantovaných výnosov VVS
 13. Súhlas obce na uzavretie zmluvy o zmluve budúcej so SÚC PSK na parcelu C-KN 310/5 k.ú. Cernina na výstavbu autobusovej zastávky
 14. Súhlas obce na podanie určovacej žaloby k vysporiadaniu parcely C-KN 86 k.ú. Cernina vo vlastníctve Jednota-SD
 15. Informácia starostky obce o dianí v obci 
 16. Interpelácie poslancov
 17. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 13.4.2023

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 13. apríla 2023 (štvrtok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 25.1.2023
 5. Informácia o podaní majetkového priznania starostky obce ku dňu 31.3.2023
 6. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022
 7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2023
 8. Schválenie kúpnej zmluvy na pozemky pod obecnými budovami
 9. Žiadosť o zmenu otváracích hodín Potraviny Anna Bialoboková
 10. Schválenie Dodatku k Sadzobníku miestnych poplatkov
 11. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2023
 12. Informácia starostky obce o dianí v obci
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 25.1.2023

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 25. januára 2023 (streda) o 16.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Úprava rozpočtu č. 1/2023
 5. Schválenie kúpnej zmluvy na budovu č.s. 27
 6. Schválenie nájomnej zmluvy o prenájme Nákupného strediska na účely CVČ
 7. Schválenie zmluvy o užívaní priestorov Posilňovne
 8. Informácia starostky obce o dianí v obci
 9. Interpelácie poslancov
 10. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 21.12.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 21. decembra 2022 (streda) o 20.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 25.11.2022
 5. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023
 6. Ukončenie kontrolnej činnosti poplatkov za komunálny odpad
 7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
 8. Schválenie rozpočtu na roky 2023-2025
 9. Schválenie Dodatku k VZN č. 5/2022 o príspevkoch v školských zariadeniach
 10. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022
 11. Vyradenie projektovej dokumentácie z 23.3.2018 pre nepoužiteľnosť majetku
 12. Schválenie Sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony
 13. Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2021
 14. Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2021
 15. Informácia starostky obce o dianí v obci
 16. Interpelácie poslancov
 17. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 25.11.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 25. novembra 2022 (piatok) o 15.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Návrh a schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 4. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
 5. Oznámenie výsledkov volieb do samosprávy obce predsedom miestnej volebnej komisie a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva
 6. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
 7. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 8. Vystúpenie novozvolenej starostky obce
 9. Oznámenie starostky o poverení poslanca zastupovaním starostky a určenie platu zástupcu starostky
 10. Schválenie platu starostky obce a výšky paušálnych výdavkov na cestovné
 11. Určenie sobášiacich a sobášnych dní
 12. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií
 13. Schválenie poslancov, ktorí budú mať podpisové vzory na peňažných účtoch, ktoré má obec zriadené vo VÚB, a.s., Svidník a Prima banka Slovensko, a.s., Svidník
 14. Schválenie poslaneckých obvodov podľa súpisných čísiel rodinných domov
 15. Schválenie členov do Rady školy pri ZŠ
 16. Schválenie člena do Rady školy pri MŠ
 17. Návrh a schválenie Zásad odmeňovania poslancov OZ a členov obecných komisii Cernina
 18. Schválenie VZN č. 7/2022 o určení školského obvodu pre základnú školu na území obce Cernina
 19. Schválenie zmluvy o Dennom stacionári
 20. Schválenie Nájomnej zmluvy medzi Obcou Cernina a Annou Bialobokovou, Potraviny
 21. Informácia starostky obce o dianí v obci
 22. Interpelácie poslancov
 23. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce