Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 13.4.2023

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 13. apríla 2023 (štvrtok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 25.1.2023
 5. Informácia o podaní majetkového priznania starostky obce ku dňu 31.3.2023
 6. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022
 7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2023
 8. Schválenie kúpnej zmluvy na pozemky pod obecnými budovami
 9. Žiadosť o zmenu otváracích hodín Potraviny Anna Bialoboková
 10. Schválenie Dodatku k Sadzobníku miestnych poplatkov
 11. Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2023
 12. Informácia starostky obce o dianí v obci
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 25.1.2023

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 25. januára 2023 (streda) o 16.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Úprava rozpočtu č. 1/2023
 5. Schválenie kúpnej zmluvy na budovu č.s. 27
 6. Schválenie nájomnej zmluvy o prenájme Nákupného strediska na účely CVČ
 7. Schválenie zmluvy o užívaní priestorov Posilňovne
 8. Informácia starostky obce o dianí v obci
 9. Interpelácie poslancov
 10. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 21.12.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 21. decembra 2022 (streda) o 20.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 25.11.2022
 5. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023
 6. Ukončenie kontrolnej činnosti poplatkov za komunálny odpad
 7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
 8. Schválenie rozpočtu na roky 2023-2025
 9. Schválenie Dodatku k VZN č. 5/2022 o príspevkoch v školských zariadeniach
 10. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022
 11. Vyradenie projektovej dokumentácie z 23.3.2018 pre nepoužiteľnosť majetku
 12. Schválenie Sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony
 13. Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2021
 14. Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2021
 15. Informácia starostky obce o dianí v obci
 16. Interpelácie poslancov
 17. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 25.11.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 25. novembra 2022 (piatok) o 15.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Návrh a schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 4. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
 5. Oznámenie výsledkov volieb do samosprávy obce predsedom miestnej volebnej komisie a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva
 6. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
 7. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 8. Vystúpenie novozvolenej starostky obce
 9. Oznámenie starostky o poverení poslanca zastupovaním starostky a určenie platu zástupcu starostky
 10. Schválenie platu starostky obce a výšky paušálnych výdavkov na cestovné
 11. Určenie sobášiacich a sobášnych dní
 12. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií
 13. Schválenie poslancov, ktorí budú mať podpisové vzory na peňažných účtoch, ktoré má obec zriadené vo VÚB, a.s., Svidník a Prima banka Slovensko, a.s., Svidník
 14. Schválenie poslaneckých obvodov podľa súpisných čísiel rodinných domov
 15. Schválenie členov do Rady školy pri ZŠ
 16. Schválenie člena do Rady školy pri MŠ
 17. Návrh a schválenie Zásad odmeňovania poslancov OZ a členov obecných komisii Cernina
 18. Schválenie VZN č. 7/2022 o určení školského obvodu pre základnú školu na území obce Cernina
 19. Schválenie zmluvy o Dennom stacionári
 20. Schválenie Nájomnej zmluvy medzi Obcou Cernina a Annou Bialobokovou, Potraviny
 21. Informácia starostky obce o dianí v obci
 22. Interpelácie poslancov
 23. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

 

Spojené voľby 2022: voliči, ktorí sú pre COVID-19 v izolácii alebo karanténe, môžu požiadať o špeciálne hlasovanie

Špeciálny spôsob hlasovania je určený iba pre voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19.  O špeciálne hlasovanie musia požiadať v termíne od pondelka 24. októbra do piatku 28. októbra do 12.00 hod. Všetci, ktorí sa takýmto spôsobom v určenom termíne nahlásia, budú mať možnosť hlasovať do špeciálnej schránky. Hlasuje sa v deň volieb (sobota 29. októbra). Hlasovanie zabezpečia dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.

 

Nahlasovanie žiadostí o špeciálne hlasovanie: 

Mgr. Ivana Mihaličoková (zapisovateľka volebnej komisie)

telefón: 0908 272 601

 

Volič, ktorý požiada o špeciálne hlasovanie, musí nahlásiť tieto údaje: 

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu,
 • adresu miesta v rámci Cerniny, kde si želá vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom,
 • telefonický kontakt.

 

UPOZORNENIE: Volič, ktorý je pre COVID-19 v izolácii alebo karanténe, nemôže prísť hlasovať do volebnej miestnosti a nemôže ani hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Práve pre takéto prípady je určené špeciálne hlasovanie. 

 

Rozdiel medzi špeciálnou a prenosnou volebnou schránkou

 • špeciálna schránka, resp. špeciálne hlasovanieje určené pre všetkých voličov, ktorí sú z dôvodu COVID-19 v izolácii alebo v karanténe.
 • prenosná schránkaje určená pre všetkých, ktorí nemôžu prísť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, okrem COVID-19. Ide o prípady, keď má volič napríklad ťažšiu pohyblivosť, pooperačný stav alebo je chorý (okrem COVID-19).

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.09.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. septembra 2022 (piatok) o 16.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 30.8.2022
 5. Informácia hlavnej kontrolórky o začatí kontroly na nedoplatky za TKO v zmysle Plánu kontroly na rok 2022
 6. Schválenie VZN č. 6/2022 o ustanovení podmienok nákupu nehnuteľného majetku obcou Cernina
 7. Schválenie kúpnej zmluvy medzi MD a obcou Cernina
 8. Žiadosť o preplatenie pomernej časti dovolenky za rok 2021 z dôvodu ukončenia volebného obdobia 2018-2022
 9. Informácia starostky obce o dianí v obci
 10. Interpelácie poslancov
 11. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.08.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. augusta 2022 (utorok) o 16.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 29.6.2022
 5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
 6. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Mikroregiónu Stredná Topľa na roky 2022-2028 s účinnosťou od 1.10.2022
 7. Schválenie VZN č. 5/2022 o príspevkoch v školských zariadeniach
 8. Oboznámenie sa s e-mailovou poštou od Mgr. MK
 9. Informácia starostky obce o dianí v obci
 10. Interpelácie poslancov
 11. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 29.06.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 29. júna 2022 (streda) o 19.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 30.03.2022
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Cernina za rok 2021
 6. Schválenie záverečného účtu obce Cernina za rok 2021
 7. Schválenie počtu poslancov OZ na následujúce volebné obdobie rokov 2022-2026
 8. Schválenie rozsahu funkcie starostu na následujúce funkčné obdobie rokov 2022-2026
 9. Schválenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
 10. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022
 11. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2022
 12. Schválenie VZN obce Cernina č. 1/2022 o ustanovení pravidiel na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene
 13. Schválenie VZN obce Cernina č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
 14. Schválenie VZN obce Cernina č. 3/2022 o organizácií miestneho referenda
 15. Schválenie VZN obce Cernina č. 4/2022 o  ustanovení činností, ktorých vykonávanie
 16. Schválenie výšky poplatku za výpožičku obrusov
 17. Schválenie výšky finančnej spoluúčasti k schválenému projektu z rezervy predsedu PSK
 18. Schválenie finančnej čiastky z rozpočtu obce na výstavbu garáži pre obecné autá
 19. Informácia starostky obce o dianí v obci
 20. Interpelácie poslancov
 21. Záver

Ing. Helena Madzinová
starostka obce