Výberové konanie – obecný kronikár

Naša značka:   CE-2020/147-OcÚ

V Cernine dňa 1.7.2020

 

O Z N A M

  Obec Cernina vyzýva občanov obce, ktorí majú záujem vykonávať funkciu kronikára/ky/ obce Cernina, aby  osobne alebo písomne zaslali svoju žiadosť na Obecný úrad.   Osobné ohodnotenie za vedenie obecnej kroniky formou Príkaznej zmlvy. Prihlášky s označením „Výberové konanie – obecný kronikár“ posielajte poštou   alebo osobne doručte do 15.7.2020 do 16.00 hod.  na adresu: Obecný úrad  Cernina č. 65, 090 16  Cernina.   Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom oznámený najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.      

Ing. Helena Madzinová

starostka obce