Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 21.03.2017

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 21. marca 2017 (utorok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 5/2016 zo dňa 30.12.2016
 4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016
 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019
 6. Schválenie rozpočtu na rok 2017
 7. Schválenie predloženia ŽoNFP z Ministerstva vnútra SR pre projekt :

„Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina“, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1 a 5% výšku maximálnej spoluúčasti vo výške cca 3.000,- € z celkovej schválenej sumy na realizáciu projektu

 1. Schválenie Organizačného poriadku DS CERNINA
 2. Schválenie Domového poriadku DS CERNINA
 3. Schválenie Pracovného poriadku DS CERNINA
 4. Schválenie Etického kódexu zamestnanca DS CERNINA
 5. Schválenie Smernice o pravidlách prijímania darov pre DS CERNINA
 6. Schválenie Smernice o ochrane osobných údajov pre DS CERNINA
 7. Schválenie Smernice o vymáhaní pohľadávok pre DS CERNINA
 8. Schválenie Smernice o zriadení a činnosti škodovej komisie pre DS CERNINA
 9. Schválenie Smernice o BOZP pre DS CERNINA
 10. Schválenie Smernice o ľudských zdrojoch pre DS CERNINA
 11. Schválenie Smernice o vybavovaní sťažností – riadenie nezhody v DS CERNINA
 12. Schválenie Smernice o inventarizácii DS CERNINA
 13. Schválenie Smernice o verejnom obstarávaní pre DS CERNINA
 14. Schválenie Smernice o tvorbe a použití sociálneho fondu zamestnancov Obce Cernina
 15. Schválenie predbežných termínov akcií organizovaných obcou Cernina v roku 2017
 16. Informácia o schválení Prevádzkového poriadku DS Cernina RÚVZ Svidník
 17. Informácia o výberovom konaní na riaditeľku MŠ Cernina
 18. Informácia o podaní majetkových priznaní starostky obce, hlavnej kontrolórky obce a riaditeľky Základnej školy Cernina ku dňu 31.3.2017
 19. Rôzne
 20. Schválenie uznesenia
 21. Záver

 

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Cernina

OBEC CERNINA
Cernina 65, 090 16 Cernina
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky
Materskej školy Cernina, Cernina 30, 090 16 Cernina

Úplne znenie výberového konania si môžete prečítať kliknutím na odkaz.

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 29.11.2016

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 29. novembra 2016 (utorok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 03/2016
 4. Oboznámenie sa s výročnou správou obce za rok 2015
 5. Schválenie vnútorného predpisu pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
 6. Oboznámenie sa s vydaním rozhodnutia k listu zo dňa 2.11.2016
 7. Technické zabezpečenie ukončenia roka 2016
 8. Rôzne
 9. Schválenie uznesenia
 10. Záver

 

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 22.9.2016

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 22. septembra 2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia OZ č. 02/2016
 4. Správa hlavnej kontrolórky obce Cernina o finančnej kontrole na mieste
 5. Schválenie VZN č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách

za tieto služby na území obce

 1. Schválenie VZN č. 3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Cernina
 2. Schválenie finančnej spoluúčasti vo výške 5.500 Eur na opravu miestnosti nachádzajúcich sa v kultúrno-správnej budove obce
 3. Úprava rozpočtu č. 1/2016:

a/ MV SR – DHZ Cernina – 2.000,00 Eur

b/ MF SR – Obec – 6.000,00 Eur

 1. Súhlas so zriadením Denného stacionára CERNINA, 090 16 Cernina 30
 2. Poverenie OZ k vydaniu menovacieho dekrétu za vedúceho DS
 3. Oboznámenie sa so žiadosťou Návrhu na zákaz zasahovania

do pokojného stavu

 1. Informácia o podaní projektu „Sanácia nezákonne umiestnenej skládky

odpadov v obci Cernina“

 1. Rôzne
 2. Schválenie uznesenia
 3. Záver

 

 

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce