Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 23.08.2017

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 23. augusta 2017 (streda) o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom: 

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 2/2017 zo dňa 28.6.2017
 4. Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného bytu
 5. Schválenie spolufinancovania vo výške najmenej 5% z celkových nákladov na výstavbu Hasičskej zbrojnice Cernina
 6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
 7. Schválenie Smernice: Adaptačný proces novoprijatých zamestnancov v Dennom  stacionári CERNINA
 8. Informácia o organizovaní trio akcie
 9. Informácia o organizovaní športových hier
 10. Rôzne
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce

 

 

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 28.06.2017

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 28. júna 2017 (streda) o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 1/2017 zo dňa 17.3.2017
 4. Oboznámenie sa s Auditom obce za rok 2016
 5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2016
 7. Schválenie záverečného účtu za rok 2016
 8. Schválenie Smernice o verejnom obstarávaní pre Obec Cernina
 9. Schválenie Smernice o verejnom obstarávaní pre Základnú školu Cernina
 10. Schválenie Smernice o ukončení pobytu v Dennom stacionári CERNINA
 11. Schválenie Smernice o poskytovaní sociálnej služby a spôsob určenia úhrady za sociálnu službu v Dennom stacionári CERNINA
 12. Schválenie Smernice o prijatí klienta do Denného stacionára CERNINA
 13. Schválenie Smernice individuálny plán klienta Denného stacionára CERNINA
 14. Informácia o schválených projektoch
 15. Informácia o podaných žiadostiach
 16. Žiadosť o prenájom priestorov Pohostinstva
 17. Sťažnosť JČ, Cernina
 18. Rôzne
 19. Schválenie uznesenia
 20. Záver

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce

Pozvánka na 24. ročník výstupu na Makovicu

makovica_dhz          makovica_erb_obce          makovica_hzz

OBEC CERNINA,  DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR v CERNINE

a DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SR – ÚZEMNÝ VÝBOR  SVIDNÍK

v spolupráci

s  OKRESNÝM  RIADITEĽSTVOM HASIČSKÉHO a  ZÁCHRANNÉHO ZBORU SVIDNÍK

MESTOM  SVIDNÍK a  OBCAMI KURIMKA, ROVNÉ a  JURKOVÁ VOĽA

POD  ZÁŠTITOU

MUDr. Petra Chudíka – poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

 a Predsedu Prešovského samosprávneho kraja

 

V á s   p o z ý v a j ú

 

na 24. ročník výstupu hasičov a širokej verejnosti

dňa 7. mája  2017 (nedeľa)

na staroslávnu  horu MAKOVICA pri príležitosti

DŇA  HASIČOV sviatku sv. Floriána

a 72 rokov od ukončenia II. svetovej vojny

 

 

P R O G R A M :

makovica_florian

 

10:00  –  Zraz  účastníkov

10:30  –  Molben

11:00  –  Privítanie a príhovor,      kladenie kytíc

11:20  –  Súťaž v športových   disciplínach

11:50  – Vyhodnotenie súťaže

12:00  –  Zapálenie vatry

13:00  – Vylosovanie tomboly

13:30  Voľná zábava

 

 

 

Výstup je možné uskutočniť zo Svidníka, Jurkovej Voli, Cerniny a z Kurimky

Čas trvania výstupu je od 45 minút až 1,5 hod.

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 21.03.2017

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 21. marca 2017 (utorok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 5/2016 zo dňa 30.12.2016
 4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016
 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019
 6. Schválenie rozpočtu na rok 2017
 7. Schválenie predloženia ŽoNFP z Ministerstva vnútra SR pre projekt :

„Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina“, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1 a 5% výšku maximálnej spoluúčasti vo výške cca 3.000,- € z celkovej schválenej sumy na realizáciu projektu

 1. Schválenie Organizačného poriadku DS CERNINA
 2. Schválenie Domového poriadku DS CERNINA
 3. Schválenie Pracovného poriadku DS CERNINA
 4. Schválenie Etického kódexu zamestnanca DS CERNINA
 5. Schválenie Smernice o pravidlách prijímania darov pre DS CERNINA
 6. Schválenie Smernice o ochrane osobných údajov pre DS CERNINA
 7. Schválenie Smernice o vymáhaní pohľadávok pre DS CERNINA
 8. Schválenie Smernice o zriadení a činnosti škodovej komisie pre DS CERNINA
 9. Schválenie Smernice o BOZP pre DS CERNINA
 10. Schválenie Smernice o ľudských zdrojoch pre DS CERNINA
 11. Schválenie Smernice o vybavovaní sťažností – riadenie nezhody v DS CERNINA
 12. Schválenie Smernice o inventarizácii DS CERNINA
 13. Schválenie Smernice o verejnom obstarávaní pre DS CERNINA
 14. Schválenie Smernice o tvorbe a použití sociálneho fondu zamestnancov Obce Cernina
 15. Schválenie predbežných termínov akcií organizovaných obcou Cernina v roku 2017
 16. Informácia o schválení Prevádzkového poriadku DS Cernina RÚVZ Svidník
 17. Informácia o výberovom konaní na riaditeľku MŠ Cernina
 18. Informácia o podaní majetkových priznaní starostky obce, hlavnej kontrolórky obce a riaditeľky Základnej školy Cernina ku dňu 31.3.2017
 19. Rôzne
 20. Schválenie uznesenia
 21. Záver

 

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Cernina

OBEC CERNINA
Cernina 65, 090 16 Cernina
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky
Materskej školy Cernina, Cernina 30, 090 16 Cernina

Úplne znenie výberového konania si môžete prečítať kliknutím na odkaz.

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 29.11.2016

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 29. novembra 2016 (utorok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Plnenie uznesenia č. 03/2016
 4. Oboznámenie sa s výročnou správou obce za rok 2015
 5. Schválenie vnútorného predpisu pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
 6. Oboznámenie sa s vydaním rozhodnutia k listu zo dňa 2.11.2016
 7. Technické zabezpečenie ukončenia roka 2016
 8. Rôzne
 9. Schválenie uznesenia
 10. Záver

 

 

Ing. Helena Madzinová

starostka obce