Optická sieť v obci Cernina

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. v spolupráci so spoločnosťou esmiti s.r.o. vybudujú po stĺpoch NN siete v obci OPTICKÚ SIEŤ NOVEJ GENERÁCIE pre poskytovanie služieb vysokorýchlostného optického Internetu, ktorá kvalitatívne prevyšuje všetky dostupné pripojenia do Internetu, aké sú v obci Cernina v súčasnosti poskytované.

Sieť je budovaná pre domové optické prípojky o rýchlosti 1 Gbps (1 gigabit) s výhľadom do budúcna až 10 Gbps.

V súčasnosti je možné získať zriadenie domovej optickej prípojky za akciovú cenu od 1,20 €, ktorá je niekoľkonásobne nižšia ako bude cena prípojky po skončení akcie.

Záujemcovia o služby internetu môžu navštíviť obecný úrad a vyplniť predbežnú objednávku alebo zasielať svoje objednávky prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.esmiti.sk, kde získajú aj informácie o cenách poskytovaných služieb. Po vyplnení online objednávkového formulára, budú záujemcovia telefonicky kontaktovaní o termíne realizácie domovej optickej prípojky.

Viac informácii získate aj na tel. čísle 0940 98 66 44.esmiti

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 28.11.2021

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 28. novembra 2021  (nedeľa) o 13.00 hod. v sále kultúrneho domu Cernina s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 1.10.2021
 5. Schválenie nájomnej zmluvy k pozemku č. C-KN 333 k.ú. Cernina
 6. Rôzne

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 01.10.2021

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 1. októbra 2021  (piatok) o 16.30 hod. v sále kultúrneho domu Cernina s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Schválenie odpredaja obecných pozemkov
 5. Plnenie uznesení zo dňa 22.6.2021
 6. Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2020
 7. Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2020
 8. Žiadosť o odstránenie havarijnej situácie na pozemku C-KN 42
 9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
 10. Schválenie VZN č. 1/2021 o príspevkoch v školských zariadeniach
 11. Informácia o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach plánovaných v roku 2021 z dôvodu 3. vlny COVID-19
 12. Informácia starostky obce o dianí v obci
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania (VTS NG esmiti – Rovné a Cernina)

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD NIŽNÝ ORLÍK

so sídlom vo Svidníku, poverený výkonom stavebnej správy pre obec Cernina

Č.j.:    141/2021 – 227                                                                                Svidník, 10.09.2021

Vybavuje: Ing. Viktória Vašková, Spoločný obecný úrad Nižný Orlík, tel. 0948 450375

 

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania

 

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v tom čase zastúpený esmiti s.r.o. Slovenská 1, 085 01 Bardejov podal dňa 23.08.2021 obci Cernina návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „VTS NG esmiti – Rovné a Cernina“ ktorá sa nachádza v obvode dvoch katastrálnych území Cernina a Rovné.

Obec Cernina ako príslušný stavebný úrad podľa ust. §-u 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon)  v súčinnosti Spoločného obecného úradu Nižný Orlík so sídlom vo Svidníku, povereného výkonom stavebnej správy pre obec Cernina o z n a m u j e začatie  konania o umiestnení stavby  orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania v súlade s ust. §-u 36  ods.  stavebného zákona a súčasne nariaďuje  ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

13.10.2021 o 09:30 hod.

so stretnutím na Obecnom úrade v Cernine.

Do podkladov návrhu možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Spoločnom obecnom úrade Nižný Orlík so sídlom vo Svidníku ( Nábrežná 498/13) a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o územné rozhodnutie uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec. Ak dotknuté orgány štátnej správy v určenej lehote svoje stanoviská k povoľovanej stavbe neoznámia, predpokladá sa, že z hľadiska nimi sledovaných záujmov, so stavbou súhlasia. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.           

 

 

 Ing. Viktória Vašková

Spoločný obecný úrad Nižný Orlík

 

Doručí sa :

Účastníci konania:

 1. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 2. esmiti s.r.o. Slovenská 1, 085 01 Bardejov
 3. Ľudovít Mačej, Bartošovce 76, 086 42
 4. Obec Cernina
 5. Obec Rovné

Dotknuté orgány a správcovia PIS:

 1. Okresný úrad Svidník, OCD a PK
 2. Okresný úrad Svidník, PLO
 3. Okresný úrad Svidník, OSŽP
 4. OR PZ, dopravný inšpektorát Svidník, Sov. hrdinov 200/35, Svidník 089 01
 5. Správa a údržba ciest PSK Prešov, Jesenná 14, Prešov 080 05
 6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62
 7. SPP, Distribučná a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11
 8. VVS, a.s. Košice, Závod Svidník, Stropkovská 643/79, Svidník
 9. Centrum podpory Prešov, OTS, Štúrová 7, Prešov 080 01
 10. Odbor výstavby a bytovej politiky, OŠSS, Nám. Mieru 3, Prešov 080 01
 11. Slovenský vodohospodársky podnik, Ďumbierska 14, Košice 041 59

Ostatným účastníkom konania formou verejnej vyhlášky

Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch
uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.

Pre viac informácii použite odkazy tu:
Leták
Plagát

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.12.2020

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 30. decembra 2020 (streda) o 15.30 hod. v sále kultúrneho domu Cernina s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 22.9.2020
 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
 6. Schválenie rozpočtu na roky 2021-2023
 7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 8. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
 9. Schválenie súhlasu Obce Cernina za člena Rady rusínskych regiónov Slovenska
 10. Prerokovanie žiadosti K.Z.
 11. Prerokovanie žiadosti M.K.
 12. Informácia starostky obce o dianí v obci
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 22.9.2020

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 22. septembra 2020  (utorok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 18.6.2020
 5. Žiadosť ZŠ Cernina o schválenie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v sume 8.841,60 €
 6. Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2019
 7. Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2019
 8. Schválenie bezúročnej nenávratnej finančnej výpomoci z MF SR prostredníctvom IS RISSAM vo výške 13.751 €, ktorá sa rovná výške výpadku podielových daní za rok 2020 (splátka od roku 2024-2027)
 9. Informácia o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach plánovaných v roku 2020 z dôvodu COVID-19
 10. Informácia o projektových zámeroch na roky 2021 a roky nasledujúce
 11. Schválenie VZN Obce Cernina č. 1/2020 o kronikárovi a o vedení kroniky obce Cernina
 12. Informácia o výsledku výberového konania na obecného kronikára
 13. Schválenie a poverenie na menovanie obecného kronikára
 14. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
 15. Preložku STL plynovodu DN 80 v obci Cernina na parcele č. C-KN 271
 16. Zapojenie sa obce Cernina do čerpania z eurofondov zo SPR Šariš, a to v programovom období rokov 2021-2027
 17. Interpelácie poslancov
 18. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Výberové konanie – obecný kronikár

Naša značka:   CE-2020/147-OcÚ

V Cernine dňa 1.7.2020

 

O Z N A M

  Obec Cernina vyzýva občanov obce, ktorí majú záujem vykonávať funkciu kronikára/ky/ obce Cernina, aby  osobne alebo písomne zaslali svoju žiadosť na Obecný úrad.   Osobné ohodnotenie za vedenie obecnej kroniky formou Príkaznej zmlvy. Prihlášky s označením „Výberové konanie – obecný kronikár“ posielajte poštou   alebo osobne doručte do 15.7.2020 do 16.00 hod.  na adresu: Obecný úrad  Cernina č. 65, 090 16  Cernina.   Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom oznámený najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.      

Ing. Helena Madzinová

starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 18.6.2020

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 18. júna 2020  (štvrtok) o 15.30 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 6.2.2020
 5. Informácia o podaní majetkových priznaní starostky obce, hlavnej kontrolórky obce, riaditeľky ZŠ Cernina a riaditeľky MŠ Cernina ku dňu 31.3.2020
 6. Schválenie Plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
 7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019
 8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
 9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
 10. Schválenie žiadosti na zámenu pozemkov medzi cirkvou a obcou
 11. Žiadosť o prenájom cintorína
 12. Informácia o zrušení kultúrnych, športových a spoločenských podujatí plánovaných v roku 2020 z dôvodu COVID  19
 13. Informácia o uzatvorení prevádzok DS, ZŠ, MŠ z dôvodu COVID 19
 14. Informácia o konaní Bezpečnostnej rady okresu Svidník na rok 2020
 15. Schválenie I. etapy realizácie projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“
 16. Informácia o dokončení projektu „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“ v ďalších etapách podľa finančných možností obce alebo získaním finančných prostriedkov z iných grantov
 17. Informácia starostky obce o dianí v obci
 18. Interpelácie poslancov
 19. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 6.2.2020

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 6. februára 2020(pondelok) o 16.00 hod. v kancelárii starostky obce s  nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 30.12.2019
 5. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky na úseku matriky za roky 2018-2019 na základe sťažnosti zo dňa 13.1.2020
 6. Zastupovanie matriky v neprítomnosti matrikárky
 7. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
 8. Schválenie kapitálových výdavkov pre ZŠ Cernina
 9. Schválenie finančných prostriedkov na realizáciu elektrickej prípojky pre tepelné čerpadlo
 10. Schválenie termínu realizácie 27. ročníka výstupu na horu Makovica
 11. Vyhlásenie výberového konania na obecného kronikára
 12. 12. Informácia starostky obce o dianí v obci
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce