Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva 22.9.2020

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich predpisov starostka obce Cernina  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cernine na deň 22. septembra 2020  (utorok) o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce s nasledovným návrhom programu zasadnutia OZ:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 4. Plnenie uznesení zo dňa 18.6.2020
 5. Žiadosť ZŠ Cernina o schválenie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v sume 8.841,60 €
 6. Predloženie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2019
 7. Oboznámenie sa so Správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2019
 8. Schválenie bezúročnej nenávratnej finančnej výpomoci z MF SR prostredníctvom IS RISSAM vo výške 13.751 €, ktorá sa rovná výške výpadku podielových daní za rok 2020 (splátka od roku 2024-2027)
 9. Informácia o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach plánovaných v roku 2020 z dôvodu COVID-19
 10. Informácia o projektových zámeroch na roky 2021 a roky nasledujúce
 11. Schválenie VZN Obce Cernina č. 1/2020 o kronikárovi a o vedení kroniky obce Cernina
 12. Informácia o výsledku výberového konania na obecného kronikára
 13. Schválenie a poverenie na menovanie obecného kronikára
 14. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
 15. Preložku STL plynovodu DN 80 v obci Cernina na parcele č. C-KN 271
 16. Zapojenie sa obce Cernina do čerpania z eurofondov zo SPR Šariš, a to v programovom období rokov 2021-2027
 17. Interpelácie poslancov
 18. Záver

 

Ing. Helena Madzinová
starostka obce